Regulamin

REGULAMIN

Klubu Seniora przy Płockim Okręgowym Związku Piłki Nożnej działającego w oparciu o regulamin Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

Rozdział I – Członkowie

 1. Członkiem Klubu Seniora może zostać każdy sędzia, obserwator, delegat, który zakończył czynne prowadzenie zawodów piłkarskich oraz byli działacze piłkarscy, zasłużeni piłkarze i trenerzy po zakończeniu działalności w strukturach piłkarskich. Przyjęcie w poczet członka Koła Seniora wymaga dwóch rekomendacji jego członków oraz akceptacji Zarządu POZPN.
  2. Do praw członka Klubu należy:
  a. Podstawowym obowiązkiem jest złożenie deklaracji członkowskiej na postawie, której następuje weryfikacja przynależności do Koła.
  b. Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz okolicznościowych spotkaniach koleżeńskich członków Klubu.
  c. Udział w corocznych zebraniach Płockiego Związku Piłki Nożnej, spotkaniach jubileuszowych oraz innych na podstawie stosownych zaproszeń.

  Rozdział II – Zakres działania Koła Seniora

  1. Wykorzystanie doświadczeń członków Klubu w realizacji celów i zadań POZPN.
  2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych tradycji.
  3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz Związku Piłkarskiego oraz innymi osobami, działającymi w obrębie Związków Sportowych.
  4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków, w szczególności dotyczących dokumentów o węzłowych zagadnieniach piłkarskich.
  5. Wspieranie inicjatyw władz POZPN, MZPN, PZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych.
  6. Organizowanie okresowych spotkań koleżeńskich członków Klubu.
  7. Występowanie za pośrednictwem POZPN, MZPN z wnioskami o przyznanie wyróżnień. Odznaczeń związkowych oraz odznaczeń państwowych dla społecznie działających działaczy sportowych.
  8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Koła oraz ewidencji i kartoteki osobowej członków Koła Seniora.
  9. Udzielanie w ramach możliwości Koła pomocy jego członkom poprzez wsparcie finansowe oraz odwiedzenie w trudnych sytuacjach zdrowotnych i losowych.

  Rozdział III – Władze Klubu

  1. Władzami Klubu Seniora są:
  a. Przewodniczący Koła
  b. Zastępca Przewodniczącego Koła
  c. Sekretarz Koła
  d. Skarbnik Koła
  e. Członek Koła

  Rozdział IV – Sprawy Organizacyjne

  1. Przewodniczącego Koła wybierają członkowie na okres 4 lat w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z przyjętymi przez zebranych ustaleniami w dniu głosowania. Zastępcę , Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu wybierają członkowie Koła na wniosek Przewodniczącego. Kadencja Władz Koła jest zgodna z kadencją Zarządu POZPN.
  2. Przewodniczący Koła reprezentuje Koło wobec władz POZPN.
  3. Zebrania Koła odbywają się zgodnie z ustalonym terminarzem i tematyką spotkań.
  4. Zebrania prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz.
  5. Wysokość składki członkowskiej ustalają władze Koła Seniora.
  6. Klub Seniora korzysta w swej działalności z pomocy biura POZPN w szczególności z lokalu Związku, urządzeń technicznych oraz materiałów biurowych w zakresie ustalonym z Prezesem POZPN, w trakcie godzin pracy sekretariatu związku.
  7. Koło Seniora korzysta z środków finansowych na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd POZPN rocznego preliminarza oraz własnych składek członkowskich.

  Rozdział V – Postanowienia ogólne

  1. Regulamin Koła Seniora został zatwierdzony przez Zarząd Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.
  2. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia władz Koła Seniora z Zarządem Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku.

REGULAMIN zatwierdził Zarząd POZPN Płock w dniu 17 marca 2014 r.