Deklaracja rozliczania ekwiwalentów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN

Poniżej zamieszczamy, dla zainteresowanych klubów Deklarację rozliczania ekwiwalentów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN .

Kluby wszystkich lig i klas rozgrywkowych mają teraz możliwość rozliczania ekwiwalentów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów piłkarskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z tej możliwości?

1. Do 15 lutego 2022 roku Klub składa do Biura Mazowieckiego ZPN, pisemną deklarację, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, w której wyraża wolę rozliczania ekwiwalentów sędziowskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN.

2. Okresem rozliczeniowym programu jest jedna runda sezonu rozgrywkowego.

3. Podpisując deklarację o której mowa powyżej (załącznik) Klub oświadcza, że zapoznał się z zasadami rozliczania delegacji oraz w przypadku braku uregulowania należności z tytułu rozliczania ekwiwalentów sędziowskich poddaje się rozstrzygnięciom wynikającym z art. 105 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN…..

Załącznik -> pobierz

4. Klub zobowiązany jest opłacić notę księgową/rachunek wystawianą/ny przez Mazowiecki ZPN, opiewającą/cy na kwotę, wynikającą z sumy stawek przewidzianych dla meczów rozgrywanych w roli gospodarza (mistrzowskich i pucharowych) przed rozpoczęciem całego sezonu lub rundy wiosennej.

5. Klub uprawniony jest do rozliczania ekwiwalentów sędziowskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego ZPN w ramach wszystkich rozgrywek (mistrzowskich i pucharowych), w których występują jego drużyny.

6. Po zakończeniu rundy Mazowiecki ZPN wystawia dla Klubu notę księgową/rachunek (korektę) opiewającą/cy na kwotę stanowiącą różnicę w stosunku do rzeczywistych kosztów poniesionych z tytułu ekwiwalentów sędziowskich w ramach wszystkich lig i klas rozgrywkowych. Ewentualna niedopłata musi być uregulowana przez Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania noty/rachunku (korekty), natomiast ewentualna nadpłata zostanie Klubowi przeksięgowana na nową rundę rozgrywkową. W przypadku wycofania Klubu ze wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Mazowiecki ZPN nadpłata zostanie zwrócona na konto wskazane w deklaracji.

Wysokości przedpłat dla poszczególnych klas rozgrywkowych ustalane są na podstawie stawek sędziowskich wynikających z Uchwały Zarządu Mazowieckiego ZPN w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów Mazowieckiego ZPN.

Liczba meczów w danym okresie rozliczeniowym ustalana jest w oparciu terminarze rozgrywek, w których Klub występuje w roli gospodarza zawodów.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość rozłożenia na dwie raty opłaty, o której mowa w punkcie 6. powyżej wyłącznie za zgodą Prezesa lub podczas Jego nieobecności jednego z Wiceprezesów MZPN.